authorimg
DIGI STAR Kompýuter

Biz Hakda

Birnäçe edara-kärhanalaryň, guramalaryň, raýatlaryň arasynda DIGI STAR ady bilen tanalýan kompýuter hyzmatlary merkezimiz 2011-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Telekeçi Alyýew Batyr Jumamyradowiç tarapyndan "Kompýuterleri-printerleri bejermek, kartrijleri doldurmak, olara tehniki taýdan hyzmat etmek" hyzmatlaryny ýerine ýetirip gelýär. Sizem hyzmatymyzdan peýdalanmaga çagyrýarys!