täze Habarlar

Post Image

Bilmek Gyzykly

Iň howply howuz: ABŞ-da Las Wegasda ýerleşýän “Golden Nugget” myhmanhanasynyň esasy aýratynlygy akula we beýleki ummanyň ýyrtyjylary bolan howuzdyr. Akulalar bilen doldurylan howuzdan geçýän aç-açan turbadan on metrlik slaýdy süýşürip, olara has ýakynlaşyp bilersiňiz.

Post Image

Bilmek Gyzykly

Ýenede bir tebigy howuz: Islandiýadaky “Blue Lagoon” Tebigy howuzlaryň töwereginde gurlan “Blue Lagoon” Islandiýanyň iň meşhur ajaýyp, tebigy ýerlerinden biridir. Toplumda wulkanyň gelip çykyşy, gyzgyn çeşmeleriň dürlüligini görmek bolýar. Bu howuzyň mawy reňki hem haýran galdyrýar.

Post Image

Bilmek Gyzykly

“SPA persona” žurnaly: dünýädäki iň üýtgeşik howuzlar Siz ýüzmegi gowy görýän bolsaňyz we düýbünden üýtgeşik bir zat görmek isleseňiz, SPA persona žurnaly sizi dünýäniň iň üýtgeşik howuzlaryna göz aýlamaga, belki-de olary görmäge çagyrýar. Dynç alyşlaryny her ýyl şol bir ýerde geçirmekden ýadan bolsaňyz, täze we ajaýyp bir zat isleýänler üçin “SPA persona” žurnaly dünýäde iň üýtgeşik howuzlary saýlady. Dünýäde iň tebigy howuz: Şweýsariýadaky açyk howuz Şweýsariýanyň “Cambrian” myhmanhanasy diňe bir bezeginde ýerli gelip çykyşy bolan tebigy materiallaryň ulanylmagy bilen çäklenmän, eýsem açyk termal howuzly kaşaň spa bilen hem meşhurdyr.